perm filename SAIREN.FAI[S,AIL] blob sn#125765 filedate 1974-10-19 generic text, type T, neo UTF8
↓RENSW←←1